بررسی دو نور زرد و سفید نگاتوسکوپ ( نگاتسکوپ) ؟

نگاتوسکوپ دو رنگ ، نگاتسکوپ دو رنگ

بررسی دو نور زرد و سفید نگاتوسکوپ ( نگاتسکوپ) در میزان مشاهده جزئیات تشخیصی رادیوگرافی ها

شرایط مشاهده کلیشه های رادیوگرافی عامل مهمی در دستیابی به جزئیات تشخیصی بیشتر در تصاویر تهیه شده می باشند ایجاد شرایط بهینه برای مشاهده این تصاویر می تواند تفاوتهای جزیی در دانسیته نواحی اناتومیک موجود در رادیوگرافی ها رانمایش داده و با جلوگیری از میزان دوز دریافتی بیمار هزینه های مرتبط با تهیه این رادیوگرافی ها را نیز کاهش دهد با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر با هدف مقایسه دو نور زرد و سفید نگاتسکوپ درمیزان جزئیات تشخیصی بدست امده در رادیوگرافی های دندانی انجام شد . مواد وروشها – تحقیق بصورت تشخیصی و با تهیه رادیوگرافی ها از یک قطعه الومینیومی مستطیلی شکل با۱۰سوراخ دایره ای شکل ایجاد شده روی ان درشرایط استاندارد صورت گرفت ۴ مشاهده گر که متخصص رادیولوژی دهان بودند تصویر رادیوگرافی فانتوم مورد نظر رادر شرایط نگاتسکوپ با  نور سفید محیط روشن و نگاتسکوپ با نور زرد محیط تاریک ارزیابی وتعداد سوراخهای مشاهده شده خودرا ثبت کردند داده ها با ازمون‌ انالیز واریانس دو طرفه تحلیل شدند یافته ها – تعداد سوراخهای تشخیصی در محیط روشن نگاتسکوپ با نورسفید برابر ۶/ ۷۵ محیط تاریک نگاتسکوپ با نورسفید برابر ۷/۵ محیط روشن نگاتسکوپ با نور زرد برابر ۷/۲۵ودر محیط تاریک نگاتوسکوپ بانوزردبرابر ۷/۷۵براوردشد هیچ مشاهده گری در هیچ یک از شرایط نتوانست تعداد واقعی سوراخهای موجود در تصویر رادیوگرافی راتعیین نماید اثر روشنایی محیط در میزان جزئیات تشخیصی بدست امده معنی دارp<0/03 ولی نور سفید یا زرد نگاتسکوپ اثر اشکاری درمیزان این جزئیات نشان نداد نتیجه گیری – نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از نور زرد وسفید نگاتسکوپ اثر اشکاری درمیزان جزئیات تشخیصی بدست امده از تصویر رادیوگرافی نداشته است اگرچه همانگونه که ‌انتظار میرفت محیط اتاق تاریک اطلاعات تشخیصی بیشتری نسبت به محیط اتاق روشن داشته است.

۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۲:۴۱:۳۲