ثبت شکایت و پیشنهاد

سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات کاربران ، خریداران جهت ارزیابی ، ارزشیابی عملکرد ، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد از لحاظ دقت ، انضباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت ، ضابطه مداری، ثبت محصول، کنترل انضباط مالی ایجاد شده است. کاربران و مشتریان گرامی، از این پس می توانید به صورت حضوری و سیتمی به ثبت پیشنهاد و شکایت خود بپردازید.

کاربران ، مشتریان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن های ( ۴۴۱۱۵۹۲۸ و ۴۴۱۷۵۳۹۴) یا از طریق ایمیل (info@lightmed.ir) و یا ارتباط از طریق فرم ارتیاط با ما به ما منعکس نمایند .