مقالات تخصصی ۱۳۹۶/۱۱/۲ ۱۳:۳۳:۵۹

مقالات تخصصی 

نگاتوسکوپ چیست ؟

در صنعت درمان و خدمات پزشکی ، ارائه خدمات مناسب مستلزم تشخیص صحیح می باشد .لذا استفاده از تجهیزاتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تشخیص پزشکان کمک می کند امری اجتناب ناپذیر است .

نگاتوسکوپ دو رنگ ، نگاتسکوپ دو رنگ

بررسی دو نور زرد و سفید نگاتسکوپ ؟

شرایط مشاهده کلیشه های رادیوگرافی عامل مهمی در دستیابی به جزئیات تشخیصی بیشتر در تصاویر تهیه شده می باشند ایجاد شرایط بهینه برای مشاهده این تصاویر می تواند تفاوتهای جزیی داشته باشد .