چراغ خطر اشعه ایکس

/چراغ خطر اشعه ایکس
چراغ خطر اشعه ایکس۱۳۹۶/۱۰/۹ ۱۰:۵۱:۲۰

چراغ خطر اشعه ایکس

چراغ هشدار اشعه ایکس – چراغ اخطار اشعه ایکس

از این چراغ به منظور آگاه سازی افراد از اکسپوز و هشدارِ وارد نشدن به محدوده تحت تشعشع اشعه ایکس در تمام مراکز تصویربرداری و رادیو گرافی پزشکی و غیر پزشکی استفاده می شود.

چراغ هشدار اشعه ایکس دارای دوقسمت زرد و قرمز مستقل از یکدیگر است، چراغ زرد رنگ همیشه روشن است و نشان دهنده این است که بخش تصویربرداری(رادیوگرافی) در حال کار می باشد، بخش قرمز رنگ زمان اکسپوز فعال شده و با چشمک زدن و آلارم صوتی باعث دور نگاه داشتن افراد از محدوده تحت تشعشع می شود.

چراغ هشداراشعه ایکس با ضخامت ۱ سانتیمتر

چراغ اخطاراشعه ایکس با زاویه دید بالا ( ۲۹۰ درجه )

چراغ هشداراشعه ایکس با آلارم صوتی

چراغ اخطاراشعه ایکس چشمک زن در مواقع اکسپوز