نگاتوسکوپ دیجیتال

صفحه اصلی/نگاتوسکوپ دیجیتال
 • نگاتوسکوپ دیجیتال یک خانه:

  • ضد ضربه
  • ضد آب 
  • شدت نور یکنواخت 
  • حافظه شدت نور
  • ضخامت یک سانت
  • سنسور تشخیص فیلم
  • ابعاد دستگاه : ( 57 * 38) 
  یکسال ضمانت تعویض بی قید و شرط  
 • نگاتوسکوپ دیجیتال دو خانه:

  • ضد ضربه
  • ضد آب 
  • شدت نور یکنواخت 
  • حافظه شدت نور
  • ضخامت یک سانت
  • سنسور تشخیص فیلم
  • ابعاد دستگاه : ( 57 * 74) 
  یکسال ضمانت تعویض بی قید و شرط  
 • نگاتوسکوپ دیجیتال سه خانه:

  • ضد ضربه
  • ضد آب 
  • شدت نور یکنواخت 
  • حافظه شدت نور
  • ضخامت یک سانت
  • سنسور تشخیص فیلم
  • ابعاد دستگاه : ( 57 * 109) 
  یکسال ضمانت تعویض بی قید و شرط
 • نگاتوسکوپ دیجیتال چهار خانه:

  • ضد ضربه
  • ضد آب 
  • شدت نور یکنواخت 
  • حافظه شدت نور
  • ضخامت یک سانت
  • سنسور تشخیص فیلم
  • ابعاد دستگاه : ( 57 * 145) 
  یکسال ضمانت تعویض بی قید و شرط