تابلو ایزوله

/برچسب: تابلو ایزوله

استانداردھای رادیولوژی اطاق رادیوگرافی

مقاله : بررسی قوانین و ضوابط احداث اطاق رادیولوژی

۱ – فضای اطاق رادیوگرافی ۱۸ متر مربع ( ۵/۴ × ۴ (بدون در نظر گرفتن رختکن و دستشویی)

۲ – اطاق رادیوگرافی با OPG حدوداً۲۲ -۲۰ متر مربع با نظر کارشناس دانشگاه

۳ – اطاق OPG به طور مجزا حداقل ۲ × ۵/۲ متر مربع

۴ – عرض درب ورودی اطاق رادیوگرافی حداقل ۱۲۰ سانتی متر

۵ – عرض درب ورودی اطاق کنترل ۸۰-۷۰ سانتی متر

۶ – احداث یک واحد رختکن با حداقل مساحت یک متر مربع

۷ – احداث یک واحد دستشویی با حداقل مساحت یک متر مربع

۸ – فضای مورد نظر جھت احداث موسسه باید حداقل ۹۰ متر مربع باشد به شرح زیر:

اتاق رادیوگرافی + اطاق کنتر ل+ اطاق تاریکخانه + سالن انتظار + دفتر کار پزشک ( حداقل ۸متر مربع ) + اطاق آماده سازی + اطاق استراحت کارکنان (حداقل ۸متر مربع برای مرا کز شبانه روزی ) + دستشویی مخصوص پرسنل + انباربخش= ۹۰ متر مربع (حداقل)

۹ – منبع تغذیه برق مرکز یا موسسه سه فاز و حداقل ۵۰ آمپر پیشنھاد می شود .

۱۰ – ارتفاع از کف تا سقف ۲۷۰ سانتی متر .

۱۱ – دیوار تا ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر سرامیک شود.

۱۲- دیوار اطاق رادیوگرافی معادل ۲میلیمتر سرب تا ارتفاع ۱۸۰سانتیمتر ( بھتر است قبل از سرب کوبی محل ، از نظرات کارشناس پرتوھای دانشگاه استفاده شود )

۱۳- ارتفاع پاس کاست از کف تا لبه پایینی ۱۳۰ سانتیمتر باشد.

۱۴ – ابعاد محل در نظر گرفته شده برای پاس کاست ۶۰×۰ ۴ سانتیمتر می باشد.

۱۵- اطاق کنترل باید دیوار مشترک با اطاق رادیوگرافی داشته باشد و موقعیت پنجره سربی به گونه ای باشد که تکنسین به بیمار تسلط کامل داشته باشد.

۱۶ – ابعاد شیشه سربی ۳۵ × ۳۵ سانتی متر .

۱۷ – داخل چارچوب دربھای ورودی به اطاق رادیوگرافی باید بتون ریزی شود و یا سرب کوبی شود .

۱۸ – ارتفاع شیشھ سربی از کف اطاق تا مرکز شیشه ۱۵۰ سانتی متر ( چارچوب شیشه با ورقه سربیبه ضخامت ۲میلیمتر پوشیده شود).

۱۹ – درھای اطاق رادیوگرافی باید معادل ۲ میلی متر سرب داشته باشدو از دستگیره و لولاھای مناسب برای درب استفاده شود.

۲۰- نصب ھواکش مناسب در اتاق رادیوگرافی الزامی است.

۲۱ – اطاق رادیوگرافی تا حد امکان بدون پنجره باشد و اگر دارای پنجره است باید ارتفاع لبه پایینی آن تا کف اطاق از ۱۸۰ سانتی متر کمتر نباشد.

*** نکته : در صورتیکه ارتفاع پنجره کمتر از حد تعیین شده باشد باید دارای شرایط زیر باشد :

الف ) به فضای باز بدون تردد مشرف باشد

ب) اگر به حیاط خلوت و یا ساختمان دیگر مشرف شود نباید روبروی آن پنجره دیگری باشد

۲۲ – مرکز بھتر است در طبقه ھمکف قرار بگیرد و در غیر اینصورت مجھز به آسانسور مناسب باشد.

۲۳ – در صورتیکه مرکز شبانه روزی باشد اطاق استراحت پرسنل ضروری است.

۲۴ – کف باید بگونه ای باشد که بتواند وزن دستگاه را تحمل کند و ھمچنین در دستگاھھای سقفی ،سقف باید بتواند وزن ریل و دستگاه را تحمل نماید.

۲۵ – بین بوکی ایستاده وحداکثر مانور تخت ( حرکت طولی تخت به سمت مخالف بوکی ایستاده ) باید حداقل ۱متر فاصله باشد.

۲۶ – فضای پذیرش و انتظار باید متناسب با فالیت مرکز در نظر گرفته شود .

۲۷ – مساحت اطاق کنترل رادیوگرافی باید متناسب با میز فرمان باشد و یک دیوار مشترک با اطاق رادیوگرافی داشته باشد .

اطاق تاریکخانه :

۱ – باید حداقل سه فاضلاب داشته باشد ( یکی جھت سینک ، یکی جھت کف شور ، یکی برای دستگاه ظھور و ثبوت )

۲- اطاق تاریکخانه حداقل باید ۵ کلید و پریز داشته باشد.

۳- تاریکخانه باید تا سقف سرامیکش ود و جنس سرامیک باید به گونه ای باشد که نسبت به اسید و باز مقاوم و رنگ آن روشن باشد.

۴- فضای فیزیکی حداقل ۲× ۲ متر مربع که هه ازای ھر دستگاه رادیوگرافی اضافی ۱متر مربع باید به مساحت اضافه شود.

۵- فضای تاریکخانه باید کاملاً ضد نور و حرارت و رطوبت ساخته شود.

۶ – اطاق تاریکخانه الزاما باید مجھز به ھواکش مناسب باشد.

۷ – ارتفاع چراغ ایمنی ازسطح میز تاریکخانه حداقل ۹۰ سانتی متر باشد.

۸ – وجود میز تاریکخانه و دستگاه اسم زن در تاریکخانه الزامی است.

۹ – تاریکخانه باید یک دیوار مشترک با اطاق رادیوگرافی داشته باشد.

اطاق مموگرافی :

۱ – حداقل یک فضای ۱۲ -۱۰ متر مربع با رختکن ( با نظر کارشناس نظارت دانشگاه )

۲ – در صورتیکه ضخامت دیوار اتاق حداقل ۲۰ سانتیمتر با سرامیک باشد نیازی به سرب کوبی نیست.

۳ – دستگاه ظھور و ثبوت مموگرافی باید جدا باشد.

۴ – شیشه سربی باید معادل ۱-۵/۰ میلی متر سرب باشد.

۵ – ارتفاع شیشه سربی از کف اطاق تا مرکز شیشه ۱۵۰ سانتی متر

۶ – ابعاد شیشه سربی ۳۵× ۳۵ سانتی متر مربع

۷ – برای اطاق گرافی و تاریکخانه باید ھواکش مناسب در نظر گرفته شود.

۸ – اطاق مموگرافی باید فاقد پنجره باشد.

۹ – درب ورودی اطاق به گونه ای باز شود که از بیرون به آن اشراف نباشد.

۱۰ – درب اطاق مموگرافی باید معادل ۱-۵/۰ میلی متر سرب داشته باشد.

تراکم سنج استخوان :

۱ -احتیاج به سرب کوبی ندارد.

۲ -حداقل فضای مورد نیاز ۱۲-۱۰ متر مربع

تابلو ایزوله بیمارستانی

تابلو ایزوله بیمارستانی

تابلو ایزوله isolation-transformer

تابلو ایزوله بیمارستانی ، تابلو ایزوله ، ترانس های ایزوله بیمارستانی به همراه نمایشگر ( LIM   (LINE ISOLATION Monitor به منطور حفاظت از شوک الکتریکی ناشی از جریان نشتی در اتاق عمل، بخش مراقبت های ویژه NICUCCU و ICU.

حفاظت از بیمار با رله ارت فالت ISOLGARD EARTH FAUL ، تابلو ایزوله بیمارستانی اتاق عمل به همراه نمایشگر و کنترلر LIM منطبق با استاندارد بیمارستانی VDE 0100-710:2012 و BS 3535-2:1990

در عین حال تمامی موارد فوق در محیط های صنعتی دارای ماشینهای CNC مانند واتر جت،تراش،فرز،پانچ و… نیز صادق است.
نحوه عملکرد ترانس ایزوله:
ترانس ایزوله به دلیل وجود امپدانس کم ، انتقال توان در محدوده طراحی شده را به خوبی انجام می دهد و نیز به دلیل عایق بندی مناسب و عدم وجود ارتباط الکترونیکی بین اولیه و ثانویه از عبور ولتاژ AC به طور کامل جلوگیری می کند.علاوه بر این طراحی این ترانس در محدوده فرکانس ۵۰Hz عملاً باعث ایجاد امپدانس بالا برای فرکانس های زیاد و نویز های ناشی از دستگاه ها به صورت دو طرفه می شود. همچنین به اشباع رفتن هسته ترانس، مانع از عبور فرکانس های بالا ناشی از صاعقه یا هر عامل دیگری خواهد شد.

عدم ارتباط الکترونیکی بین اولیه وثانویه عملاً ارتباط بین زمین و ثانویه را از بین می برد و در قسمت ایزوله یا ثانویه ،مفهومی از فاز و نول وجود ندارد و هیچ کدام از سیمها باعث برق گرفتگی نخواهد شد.

در مکانهایی که اختلالات ونویزهای شدید در شبکه وجود دارد می توان از نوع SINGLE SHIELDوSHIELD DOUBLE این ترانسفورمر استفاده کرد.

برای مشاهده مشخصات تابلو ایزوله بیمارستانی lightmed  به قسمت ذیل توجه نمایید :

مشخصات تابلو ایزوله بیمارستانی :

اتصال زمین بسیار بالا

ایزولاسیون با سطح بسیار بالا

ثبت مدت زمان کارکرد دستگاه

نمایش مقدار توان مجاز و توان مصرفی در لحظه

پورت اتصال به کامپیوتر و گزارش عملکرد دستگاه

آلارم صوتی هنگام بروز جریان نشتی بیش از حد مجاز

نمایش حد مجاز جریان نشتی و مقداز جریان نشتی در لحظه

پنل نمایشگر اتصال زمین(LIM ( Line Isolation Monitor جداگانه

امکان تست جریان نشتی در لحظه به منظور اطمینان از صحت عملکرد سیستم

۱۸ ماه ضمانت تعویض +۱۸ ماه ضمانت تعمیر دستگاه و ۱۰ سال خدمات پس از فروش