نگاتوسکوپ توکار با قاب استیل

نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل شرکت پایاطب افزار