نگاتوسکوپ دو رنگ ، نگاتسکوپ دو رنگ

مقاله : بررسی دو نور زرد و سفید نگاتوسکوپ LED در میزان مشاهده جزئیات تشخیصی رادیوگرافی ها 
شرایط مشاهده کلیشه های رادیوگرافی عامل مهمی در دستیابی به جزئیات تشخیصی بیشتر در تصاویر تهیه شده می باشند ایجاد شرایط بهینه برای مشاهده این تصاویر می تواند تفاوتهای جزیی در دانسیته نواحی اناتومیک موجود در رادیوگرافی ها رانمایش داده و با جلوگیری از میزان دوز دریافتی بیمار هزینه های مرتبط با تهیه این رادیوگرافی ها را نیز کاهش دهد با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر با هدف مقایسه دو نور زرد و سفید نگاتسکوپ LED درمیزان جزئیات تشخیصی بدست امده در رادیوگرافی های دندانی انجام شد . مواد وروشها – تحقیق بصورت تشخیصی و با تهیه رادیوگرافی ها از یک قطعه الومینیومی مستطیلی شکل با۱۰سوراخ دایره ای شکل ایجاد شده روی ان درشرایط استاندارد صورت گرفت ۴ مشاهده گر که متخصص رادیولوژیدهان بودند تصویر رادیوگرافی فانتوم مورد نظر رادر شرایط نگاتسکوپ LED با  نور سفید محیط روشن و نگاتسکوپ LED با نور زرد محیط تاریک ارزیابی وتعداد سوراخهای مشاهده شده خودرا ثبت کردند داده ها با ازمون‌ انالیز واریانس دو طرفه تحلیل شدند یافته ها – تعداد سوراخهای تشخیصی در محیط روشن نگاتسکوپ LED با نورسفید برابر ۶/ ۷۵ محیط تاریک نگاتسکوپLED با نورسفید برابر ۷/۵ محیط روشن نگاتسکوپ LED با نور زرد برابر ۷/۲۵ودر محیط تاریک نگاتوسکوپ LED بانوزردبرابر ۷/۷۵براوردشد هیچ مشاهده گری در هیچ یک از شرایط نتوانست تعداد واقعی سوراخهای موجود در تصویر رادیوگرافی راتعیین نماید اثر روشنایی محیط در میزان جزئیات تشخیصی بدست امده معنی دارp<0/03 ولی نور سفید یا زرد نگاتسکوپ LED اثر اشکاری درمیزان این جزئیات نشان نداد نتیجه گیری – نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از نور زرد وسفید نگاتسکوپ LED اثر اشکاری درمیزان جزئیات تشخیصی بدست امده از تصویر رادیوگرافی نداشته است اگرچه همانگونه که ‌انتظار میرفت محیط اتاق تاریک اطلاعات تشخیصی بیشتری نسبت به محیط اتاق روشن داشته است.