نگاتوسکوپ دیجیتال چهار خانه شرکت پایاطب افزار

نگاتوسکوپ چهار خانه ضد ضربه و ضد آب