میزان روشنایی داخلی بیمارستان

ارزیابی میزان روشنایی عمومی در محوطه داخلی بیمارستان نور