وظایف یک تکنولوژیست رادیولوژی چیست؟

وظایف تکنولوژیست رادیولوژی در حفاظت پرتویی هدف از تهیه