بیمارستان شفابیمارستان ساسانبیمارستان سیدالشهدابیمارستان گاندیدانشگاه علوم پزشکی ارتشتامین اجتماعیعلوم پزشکیبیماستان قوه قضایهبیمارستان شرکت نفت
بیمارستان محب مهربیمارستان شفابیمارستان بهمن
Column 1 Value 2Column 2 Value 2Column 3 Value 2Column 4 Value 2Column 5 Value 2Column 6 Value 2Column 7 Value 2Column 8 Value 2Column 9 Value 2Column 10 Value 2
Column 1 Value 3Column 2 Value 3Column 3 Value 3Column 4 Value 3Column 5 Value 3Column 6 Value 3Column 7 Value 3Column 8 Value 3Column 9 Value 3Column 10 Value 3
Column 1 Value 4Column 2 Value 4Column 3 Value 4Column 4 Value 4Column 5 Value 4Column 6 Value 4Column 7 Value 4Column 8 Value 4Column 9 Value 4Column 10 Value 4
Column 1 Value 5Column 2 Value 5Column 3 Value 5Column 4 Value 5Column 5 Value 5Column 6 Value 5Column 7 Value 5Column 8 Value 5Column 9 Value 5Column 10 Value 5
Column 1 Value 6Column 2 Value 6Column 3 Value 6Column 4 Value 6Column 5 Value 6Column 6 Value 6Column 7 Value 6Column 8 Value 6Column 9 Value 6Column 10 Value 6
Column 1 Value 7Column 2 Value 7Column 3 Value 7Column 4 Value 7Column 5 Value 7Column 6 Value 7Column 7 Value 7Column 8 Value 7Column 9 Value 7Column 10 Value 7
Column 1 Value 8Column 2 Value 8Column 3 Value 8Column 4 Value 8Column 5 Value 8Column 6 Value 8Column 7 Value 8Column 8 Value 8Column 9 Value 8Column 10 Value 8
Column 1 Value 9Column 2 Value 9Column 3 Value 9Column 4 Value 9Column 5 Value 9Column 6 Value 9Column 7 Value 9Column 8 Value 9Column 9 Value 9Column 10 Value 9