توضیحات پروژه

باریکترین نگاتوسکوپ دنیا تنها با ضخامت یک سانتیمتری