مقاله : بررسی قوانین و ضوابط احداث اطاق رادیولوژی

۱ – فضای اطاق رادیوگرافی ۱۸ متر مربع ( ۵/۴ × ۴ (بدون در نظر گرفتن رختکن و دستشویی)

۲ – اطاق رادیوگرافی با OPG حدوداً۲۲ -۲۰ متر مربع با نظر کارشناس دانشگاه

۳ – اطاق OPG به طور مجزا حداقل ۲ × ۵/۲ متر مربع

۴ – عرض درب ورودی اطاق رادیوگرافی حداقل ۱۲۰ سانتی متر

۵ – عرض درب ورودی اطاق کنترل ۸۰-۷۰ سانتی متر

۶ – احداث یک واحد رختکن با حداقل مساحت یک متر مربع

۷ – احداث یک واحد دستشویی با حداقل مساحت یک متر مربع

۸ – فضای مورد نظر جھت احداث موسسه باید حداقل ۹۰ متر مربع باشد به شرح زیر:

اتاق رادیوگرافی + اطاق کنتر ل+ اطاق تاریکخانه + سالن انتظار + دفتر کار پزشک ( حداقل ۸متر مربع ) + اطاق آماده سازی + اطاق استراحت کارکنان (حداقل ۸متر مربع برای مرا کز شبانه روزی ) + دستشویی مخصوص پرسنل + انباربخش= ۹۰ متر مربع (حداقل)

۹ – منبع تغذیه برق مرکز یا موسسه سه فاز و حداقل ۵۰ آمپر پیشنھاد می شود .

۱۰ – ارتفاع از کف تا سقف ۲۷۰ سانتی متر .

۱۱ – دیوار تا ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر سرامیک شود.

۱۲- دیوار اطاق رادیوگرافی معادل ۲میلیمتر سرب تا ارتفاع ۱۸۰سانتیمتر ( بھتر است قبل از سرب کوبی محل ، از نظرات کارشناس پرتوھای دانشگاه استفاده شود )

۱۳- ارتفاع پاس کاست از کف تا لبه پایینی ۱۳۰ سانتیمتر باشد.

۱۴ – ابعاد محل در نظر گرفته شده برای پاس کاست ۶۰×۰ ۴ سانتیمتر می باشد.

۱۵- اطاق کنترل باید دیوار مشترک با اطاق رادیوگرافی داشته باشد و موقعیت پنجره سربی به گونه ای باشد که تکنسین به بیمار تسلط کامل داشته باشد.

۱۶ – ابعاد شیشه سربی ۳۵ × ۳۵ سانتی متر .

۱۷ – داخل چارچوب دربھای ورودی به اطاق رادیوگرافی باید بتون ریزی شود و یا سرب کوبی شود .

۱۸ – ارتفاع شیشھ سربی از کف اطاق تا مرکز شیشه ۱۵۰ سانتی متر ( چارچوب شیشه با ورقه سربیبه ضخامت ۲میلیمتر پوشیده شود).

۱۹ – درھای اطاق رادیوگرافی باید معادل ۲ میلی متر سرب داشته باشدو از دستگیره و لولاھای مناسب برای درب استفاده شود.

۲۰- نصب ھواکش مناسب در اتاق رادیوگرافی الزامی است.

۲۱ – اطاق رادیوگرافی تا حد امکان بدون پنجره باشد و اگر دارای پنجره است باید ارتفاع لبه پایینی آن تا کف اطاق از ۱۸۰ سانتی متر کمتر نباشد.

*** نکته : در صورتیکه ارتفاع پنجره کمتر از حد تعیین شده باشد باید دارای شرایط زیر باشد :

الف ) به فضای باز بدون تردد مشرف باشد

ب) اگر به حیاط خلوت و یا ساختمان دیگر مشرف شود نباید روبروی آن پنجره دیگری باشد

۲۲ – مرکز بھتر است در طبقه ھمکف قرار بگیرد و در غیر اینصورت مجھز به آسانسور مناسب باشد.

۲۳ – در صورتیکه مرکز شبانه روزی باشد اطاق استراحت پرسنل ضروری است.

۲۴ – کف باید بگونه ای باشد که بتواند وزن دستگاه را تحمل کند و ھمچنین در دستگاھھای سقفی ،سقف باید بتواند وزن ریل و دستگاه را تحمل نماید.

۲۵ – بین بوکی ایستاده وحداکثر مانور تخت ( حرکت طولی تخت به سمت مخالف بوکی ایستاده ) باید حداقل ۱متر فاصله باشد.

۲۶ – فضای پذیرش و انتظار باید متناسب با فالیت مرکز در نظر گرفته شود .

۲۷ – مساحت اطاق کنترل رادیوگرافی باید متناسب با میز فرمان باشد و یک دیوار مشترک با اطاق رادیوگرافی داشته باشد .

اطاق تاریکخانه :

۱ – باید حداقل سه فاضلاب داشته باشد ( یکی جھت سینک ، یکی جھت کف شور ، یکی برای دستگاه ظھور و ثبوت )

۲- اطاق تاریکخانه حداقل باید ۵ کلید و پریز داشته باشد.

۳- تاریکخانه باید تا سقف سرامیکش ود و جنس سرامیک باید به گونه ای باشد که نسبت به اسید و باز مقاوم و رنگ آن روشن باشد.

۴- فضای فیزیکی حداقل ۲× ۲ متر مربع که هه ازای ھر دستگاه رادیوگرافی اضافی ۱متر مربع باید به مساحت اضافه شود.

۵- فضای تاریکخانه باید کاملاً ضد نور و حرارت و رطوبت ساخته شود.

۶ – اطاق تاریکخانه الزاما باید مجھز به ھواکش مناسب باشد.

۷ – ارتفاع چراغ ایمنی ازسطح میز تاریکخانه حداقل ۹۰ سانتی متر باشد.

۸ – وجود میز تاریکخانه و دستگاه اسم زن در تاریکخانه الزامی است.

۹ – تاریکخانه باید یک دیوار مشترک با اطاق رادیوگرافی داشته باشد.

اطاق مموگرافی :

۱ – حداقل یک فضای ۱۲ -۱۰ متر مربع با رختکن ( با نظر کارشناس نظارت دانشگاه )

۲ – در صورتیکه ضخامت دیوار اتاق حداقل ۲۰ سانتیمتر با سرامیک باشد نیازی به سرب کوبی نیست.

۳ – دستگاه ظھور و ثبوت مموگرافی باید جدا باشد.

۴ – شیشه سربی باید معادل ۱-۵/۰ میلی متر سرب باشد.

۵ – ارتفاع شیشه سربی از کف اطاق تا مرکز شیشه ۱۵۰ سانتی متر

۶ – ابعاد شیشه سربی ۳۵× ۳۵ سانتی متر مربع

۷ – برای اطاق گرافی و تاریکخانه باید ھواکش مناسب در نظر گرفته شود.

۸ – اطاق مموگرافی باید فاقد پنجره باشد.

۹ – درب ورودی اطاق به گونه ای باز شود که از بیرون به آن اشراف نباشد.

۱۰ – درب اطاق مموگرافی باید معادل ۱-۵/۰ میلی متر سرب داشته باشد.

تراکم سنج استخوان :

۱ -احتیاج به سرب کوبی ندارد.

۲ -حداقل فضای مورد نیاز ۱۲-۱۰ متر مربع